وزارت علوم

 • لیست دانشگاه های ترکیه، مورد تایید وزارت علوم 2023-2022

  برای تحصیل در رشته هایی مثل مهندسی، مدیریت، روانشناسی و...در دانشگاه های ترکیه، بایستی در نظر داشت که ارزیابی مدارک از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتفاق می افتد. بنابراین اگر شما نیز جزو افرادی هستید که به اعتبار مدارک خود در ایران اهمیت می دهید و می خواهید با همان مدارک بتوانید در ایران اشتغال داشته و یا ادامه تحصیل دهید،  لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم را نیاز خواهید داشت:

   

   


   

  نام دانشگاه

  شهری که دانشگاه در آن واقع شده است

  ممتاز

  Bilkent university

  Ankara, Turkey

  boğaziçi university

  Istanbul, Turkey

  Hacettepe university

  Ankara, Turkey

  Koç university

  Istanbul, Turkey

  Orta doğu Teknik university

  Ankara, Turkey

  Sabancı university

  Istanbul, Turkey

  خوب

  Ankara university

  Ankara, Turkey

  Anadolu university

  Eskisehir, turkey

  Akdeniz university

  Antalya, Turkey

  Çankaya university

  Ankara, Turkey

  Çukurova university

  Adana, Turkey

  Dokuz eylül university

  Izmir, Turkey

  Ege university

  Izmir, Turkey

  Erciyes university

  Kayseri, Turkey

  Gazi university

  Ankara, Turkey

  İstanbul Teknik university

  Istanbul, Turkey

  İstanbul university

  Istanbul, Turkey

  İzmir institute of technology

  Izmir, Turkey

  Karabuk university

  Karabuk, Turkey

  Marmara university

  Istanbul, Turkey

  Yıldız Teknik university

  Istanbul, Turkey

  متوسط

  Altınbaşuniversity

  Istanbul, Turkey

  Atılım university

  Ankara, Turkey

  Bahçeşehir university

  Istanbul, Turkey

  Beykent university

  Istanbul,Turkey

  Biruni university

  Istanbul, Turkey

  Eskişehir osmangazi university

  Eskisehir,Turkey

  İstanbul bilgi university

  Istanbul, Turkey

  İstanbul gelişim university

  Istanbul,Turkey

  İstanbul okan university

  Istanbul, Turkey

  İstinye university

  Istanbul, Turkey

  İzmir university of economics

  Izmir, Turkey

  Kadir has university

  Istanbul, Turkey

  Kocaeli university

  Izmit, Turkey

  KTO karatay university

  Konya, Turkey

  Medipol university

  Istanbul, Turkey

  Ondokuz mayıs university

  Samsun, Turkey

  Özyeğin university

  Istanbul, Turkey

  Recep Tayyip Erdoğan university

  Rize, Turkey

  Sakarya university

  Sakarya, Turkey

  Selçuk universy

  Konya, Turkey

  Uludağ university

  Bursa, Turkey

  Gaziantep university

  Gaziantep, Turkey

  -
 • لیست دانشگاه های ترکیه، مورد تایید وزارت علوم ایران 2025-2024

  لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم

  2024-2025

   

  ممتاز

  نام دانشگاه

  شهری که دانشگاه در آن واقع شده است

  Ankara University

  Ankara, Turkey

   

  Hacettepe University

  Ankara, Turkey

   

  Istanbul Technical University

  Istanbul, Turkey

   

  Istanbul University

  Istanbul, Turkey

   

  Koc University

  Istanbul, Turkey

   

  Middle East Technical University (ODTU)

  Ankara, Turkey

   

  خوب

   

  Bilkent University

  Ankara, Turkey

   

  Bogazici University

  Istanbul, Turkey

   

  Cukurova University

  Adana, turkey

   

  Dokuz Eylul University

  Izmir, Turkey

   

  Ege University

  Izmir, Turkey

   

  Gazi University

  Ankara, Turkey

   

  Ihsan Dogramaci Bilkent University

  Ankara, Turkey

   

  Marmara University

  Istanbul, Turkey

   

  Sabanci University

  Istanbul, Turkey

   

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

  Ankara, Turkey

   

  متوسط

   

  Acibadem University

  Istanbul, Turkey

   

  Akdeniz University

  Antalya, Turkey

   

  Bahcesehir University

  Istanbul, Turkey

   

  Baskent University

  Ankara, Turkey

   

  Cankaya University

  Ankara, Turkey

   

  Erciyes University

  Kayseri, Turkey

   

  Firat University

  Elazığ, Turkey

   

  Gaziantep University

  Gaziantep, Turkey

   

  Istanbul Bilgi University

  Istanbul, Turkey

   

  Izmir Institute of Technology

  Izmir, Turkey

   

  Kocaeli University

  Izmit, Turkey

   

  Mersin University

  Mersin, Turkey

   

  Necmettin Erbakan University

  Konya, Turkey

   

  Ozyegin University

  Istanbul, Turkey

   

  Uludag University

  Bursa, Turkey

   

  Yildiz Technical University

  Istanbul, Turkey

   

  Atilim University

  Ankara, Turkey

   

   

   

  -