کارشناسی ارشد

  • تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ترکیه

    کارشناسی ارشد دارای حداقل دو نیمسال تحصیلی 12 واحدی است. تحصیل در این مقطع پس از اتمام تحصیلات کارشناسی میسر بوده و  در اکثر اوقات، ارائه پایان نامه برای فارغ التحصیلی الزامی است. البته گاهی، دریافت مدرک کارشناسی ارشد بدون پایان نامه نیز مقدور می باشد.

     

    -